Avís legal

Identitat del titular de la web

  • Titular: Cool-Stay, S.L.
  • CIF: B66955741
  • Adreça: Avda. Ramon Escayola, 30, 08197 Valldoreix
  • Email: info@cool-stay.com
  • Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 45835, Foli 113, Secció GENERAL, Full 500509, Província B,Inscripció 1.

Cool-Stay, S.L. rebutja qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de la web i es reserva el dret d’actualitzar-los quan vulgui, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Privacitat

COOL-STAY SL, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques informa els clients o usuaris que té implementades les mesures de seguretat necessàries i que  en compliment de  les mateixes, el client o usuari dona el seu consentiment a que les seves dades de caràcter personal que es sol·liciten en els nostres formularis quedin incorporades als fitxers titularitat Cool-Stay, S.L.

Aquests fitxers es troben inscrits en l’Agència de Protecció de Dades d’acord amb la legislació vigent i normativa de desenvolupament.

Els destinataris d’aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de Cool-Stay, S.L. per a la prestació dels serveis contractats, l’atenció de consultes, l’enviament de la informació dels serveis, així com la realització d’activitats promocionals per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació físic o electronic.

Cool-Stay es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i a tractar-les amb confidencialitat, i assumeix a aquests efectes, les mesures de índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb allò establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD)  i altra legislació aplicable.

L’usuari disposarà en tot moment dels drets d’informació, accés, rectificació oposició i cancel·lació de les dades personals tal com disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) , a través del correu electrònic mailto:info@cool-stay.com o per carta a l’ adreça de Cool-Stay, S.L., Avda. Ramon Escayola 30, 08197 Valldoreix.

El consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials per correu electrònic pot ser revocat en qualsevol moment amb la simple notificació de la seva voluntat al remitent del missatge. Per això només caldrà respondre al correu electrònic rebut indicant, bé en el camp “assumpte” o en el cos del correu, que no es desitja rebre més informació de caràcter comercial.